Varornas flode

Europeiska gemenskapens grundläggande antaganden

Exakt svar på testet "Vad är ett CE-certifikat?" det är kopplat till lösningen av de grundläggande antagandena om att vara en europeisk union. Det presenteras att principen om dess engagemang är tre principer: fri rörlighet för varor, människor och kapital. För att skapa ovanstående principer beslutade EU: s medlemsstater att övervinna alla svårigheter i handeln inom gemenskapen och dessutom inrättade en gemensam politik i ett system för icke-EU-partner. Tack vare den nuvarande samhällstorget skapades ett utbytesområde, som liknar den sista som används av positionen i måttet av ett land. Den fick namnet på den inre marknaden eller den gemensamma marknaden.

Gemensam lokal marknad och marknadsföring av produkter

De nationella kraven på form och säkerhet för produkter är de allra högsta handelsrelaterade svårigheterna mellan länderna. I varje land fanns olika regler och normer som skilde sig avsevärt mellan andra länder. Producenten som behövde sälja sina effekter i andra länder måste uppfylla olika krav varje gång. I planen att eliminera svårigheterna i handeln var det nödvändigt att avskaffa dessa skillnader. Standarder relaterade till inköp av varor kunde inte avskaffas. Därför var en lösning att förena normer inom hela samhället tack vare vilket handelsutbyte berodde på dessa krav.

I det inledande skedet gjordes ett försök att reglera EU: s regler i förhållande till kvaliteten på produkter och material. Rådgivning om processernas enorma komplexitet och tidskrävande karaktär släpptes utifrån detta tillvägagångssätt.

Lösningen var att skapa en förenklad anslutning till frågan om teknisk harmonisering. De grundläggande säkerhetskraven för de angivna produktgrupperna har definierats, vilket måste göras innan varorna eller materialen marknadsförs på den enkla europeiska marknaden.

Entreprenörer från länder utanför EU som vill sätta produkten i omlopp på torget, t ex från Turkiet, måste träffas för att uppfylla sina EU-kvalitetsregler och standarder. Bevis för detta faktum är i deras händer.

Harmoniserade standarder har skapats, tack vare vilka entreprenörer vet vilka grundläggande krav som ska uppfyllas. Inte en skyldighet att tillämpa dessa regler. Entreprenören som i en unik lösning för att bevisa att hans produkt är lämplig för trafik på gemenskapens försäljning.

Ce-certifikat - tillverkarens deklaration

Ce-märkning är inget nytt, men en tillverkares deklaration att produkten uppfyller de grundläggande kraven i de regler som gäller för den.Den har en symbolsida av tillverkarens deklaration eller en auktoriserad representant. Det bekräftar att produkten skapades i samarbete med de första kraven i direktiven om en viss produkt. Det kan då vara ett eller flera olika direktiv.

Gemenskapslagstiftningen föreskriver en presumtion om överensstämmelse och tillfredsställelse av minimikraven för säkerhet för en produkt med CE-märkningen.

CE-intyget läggs ut på materialet på tillverkarens eget ansvar eller en auktoriserad representant. Det visar sig att produkten uppfyller de grundläggande kraven i direktivet. För att kontrollera detta är förfarandet för bedömning av överensstämmelse uppnått och efter en god kontroll utfärdas en försäkran om överensstämmelse. Överensstämmelsesbedömningsprocedurerna kan vara rika beroende på risken som beror på användningen av den kända produkten. Ju snabbare risken för egendom från arbetet och djupt det är svårt, desto mer förfaranden måste utföras av tillverkaren eller den auktoriserade representanten. I vissa fall är det nödvändigt att uppfylla kraven på till och med ett dussin gemenskapsnormer.