Eu direktivet om garantier

I EU-direktivet om atex anges de grundläggande kraven som måste uppfyllas av alla produkter, vilka uppgifter gäller för genomförandet i närheten av explosionsriskområden. Normalt definierar de relaterade standarderna funktionellt de specifika kraven. Som en del av interna bestämmelser som tillämpas i vissa medlemsstater regleras krav som inte anges antingen enligt direktivet eller internt. Interna bestämmelser får inte strida mot bestämmelserna i direktivet, och de kan inte närma sig skärpningen av kraven i direktivet.

Member XXL

Atex-direktivet har vidtagits för att minimera de risker som förenas med användningen av material i storlekar som en explosiv atmosfär kan stå.Producenten har det fulla ansvaret för att bestämma om en viss produkt är föremål för en samtycke bedömning med atex skäl och för att anpassa en viss artikel till gällande regler.Atex-godkännande krävs för att produkterna ska kunna bli framgångsrika i en explosionsfarlig zon. Upphängningsriskzonen finns i det fält där ämnen tillverkas, används eller lagras, vilka i integration med luft kan bilda explosiva blandningar. I synnerhet definieras familjen av sådana ämnen som: vätskor, gaser, damm och brandfarliga fibrer. Dessa kan vara till exempel gasoliner, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trädamm, zinkdamm.Det spränger in i en explosion när en stor mängd energi från en effektiv antändningskälla når en explosiv atmosfär. Efter brandens inledande sker en explosion som har en betydande risk för människors hälsa och underhåll.